7S model maken voor je marketingplan – hoe doe je dit?

7S model maken voor je marketingplan

Het 7S model van McKinsey is een belangrijk model voor de interne analyse. Hiermee breng je de interne omgeving van het bedrijf in kaart. Middels het invullen en implementeren van het 7S model komen sterktes en zwaktes naar boven. Het model bestaat uit factoren die in een bedrijf een belangrijke rol spelen. Factoren die geanalyseerd dienen te worden zijn bijvoorbeeld:

 • Huidige structuur binnen het bedrijf
 • Strategie van de organisatie
 • Kwaliteiten binnen de onderneming

De uitkomsten van het 7S model zijn belangrijk voor je interne analyse. Deze geven richting bij het opstellen van de SWOT-analyse. Dit model is onderdeel van een strategisch marketingplan.

Marketingplan schrijven
Compleet en ingevuld 7S model voorbeeld nodig? Download ons goedgekeurde strategisch marketingplan (inclusief het 7S model)

Waarom maak je het 7S model?

Wanneer je het 7S model op de juiste manier invult komen er sterktes en zwaktes tevoorschijn. Dit helpt je verder om de interne situatie van het bedrijf in kaart te brengen. Het is de bedoeling dat de verschillende onderdelen met elkaar in balans zijn. Wellicht ontdek je knelpunten binnen de organisatie, waar zij nog niet stil bij staan. Enkele voorbeelden die onderzocht dienen te worden in dit model zijn:

 • Communicatiestromen
 • Onderscheidend vermogen
 • Manier van leidinggeven
 • Structuur binnen de organisatie

Het 7S model is de ideale hulpmiddel om dieper in te gaan op de huidige situatie binnen het bedrijf. De uiteindelijke uitkomsten helpen je met het bepalen van de strategie.

Wat is het 7S model?

Het 7S model is een marketingmodel waarmee op een gestructureerde en duidelijke manier de interne omgeving geanalyseerd kan worden. Het model bestaat uit een aantal factoren. McKinsey, maker van het model heeft de volgende basisprincipes opgesteld:

 • Systemen
 • Strategie
 • Shared values (sleutelwoorden)
 • Staff (personeel)
 • Stijl van het management (leiderschapsstijl)
 • Skills (sleutelvaardigheden)
 • Structuur

Bovenstaande factoren dienen onderzocht te worden. Zoals het model al weergeeft ‘7S’ zijn het 7 onderwerpen die met een S beginnen.

Hoe maak je het 7S model – hoe voer je dit uit?

Het is belangrijk dat je voldoende informatie verzameld hebt om het 7S model in te kunnen vullen. Deze informatie kan achterhaald worden door middel van deskresearch. Er kunnen bestaande bedrijfsrapporten en informatie worden gebruikt. Het houden van een interview kan hier onderdeel van zijn. Wellicht vind je nog informatie uit een eerder opgesteld marketingplan.

Een tip van Marketingscriptie.nl is om enkele leidinggevende te ondervragen met kritische vragen. Dit kan gedaan worden door een interview te houden. Het doel hiervan is om relevante informatie te verzamelen van de organisatie. Het kan namelijk zo zijn dat het bedrijf de huidige strategie als positief ervaart, terwijl er wel knelpunten aanwezig zijn. Knelpunten kunnen achterhaald worden door goed door te vragen. Daarnaast kunnen knelpunten achterhaald worden door kritisch de bedrijfsrapporten te analyseren. Dit kan bijvoorbeeld een scriptie of onderzoek zijn die in het voorgaande jaar geschreven is. Deze informatie kan je vervolgens gebruiken, mits het relevant is.

Het is niet alleen noodzakelijk dat je knelpunten vind, maar wellicht zijn er ook sterke punten aanwezig. Een voorbeeld kan hierbij zijn:

 • Er is voldoende kennis in huis omtrent online marketing (staff/personeel)
 • Er heerst een duidelijke hiërarchie in het bedrijf (structuur)
 • Iedereen is op de hoogte van de opgestelde procedures en voert deze nauwkeurig uit (systemen)

Nadat je voldoende informatie hebt verzameld kan je het 7S model onder elkaar uitschrijven in bijvoorbeeld Word.

7s model maken en invullen

Het 7S model maken en implementeren

Nadat je de benodigde informatie hebt verzameld kan het 7S model worden ingevuld. Hieronder staat per factor (met een voorbeeld) omschreven wat er ingevuld dient te worden:

1. Systemen

Hierbij is het belangrijk dat je o.a. de bestaande processen in een organisatie analyseert. Je kunt bijvoorbeeld kijken hoe de (interne) bedrijfskolom in elkaar zit. Hoe verwerkt het bedrijf hun informatie en hoe verloopt het proces.

Hieronder staat een afbeelding omtrent ‘systemen’. In deze afbeelding staan de stappen omschreven die een bedrijf hanteert voor het uitvoeren van een succesvolle campagne. Als voorbeeld geeft Marketingscriptie.nl een online marketing bureau weer. Hoe verloopt het proces omtrent het realiseren van een campagne? Worden de afgesproken procedures per schakel nageleefd?

Het is belangrijk dat je van A tot Z alles nauwkeurig analyseert. Vanaf de schakel ‘bepalen van de doelstelling’ tot de schakel ‘monitoren van de campagne’. Je kunt hierbij de afspraken nagaan die in elke schakel onderling met elkaar zijn afgesproken. Vervolgens kan je bijvoorbeeld nagaan of deze afspraken en voorschriften daadwerkelijk worden nagestreefd.

Het 7s model invullen

Bovenstaande schakels kan je voor jou organisatie ook in kaart brengen. Dit kan je doen door bijvoorbeeld de communicatiestromen onder de loep te nemen.

Door het opzetten van schakels heb je handige structuur voor het onderzoek ‘ systemen’. Je kunt per schakel nagaan of:

 • Wat zijn de communicatiestromen (wordt deze door iedereen opgevolgd volgens de procedures?)
 • Wat zijn de afspraken en worden deze nageleefd?
 • Wat zijn de voorschriften?
 • Weet iedereen hoe het systeem in elkaar zit (wat er van elkaar verwacht wordt, om de uitvoering tot een goed einde te laten leiden)

Het kan zo zijn dat het bedrijf wat je onderzoekt meerdere systemen heeft. Het is dus mogelijk dat je meerdere schakels dient te maken in het 7S model.

2. Strategie

In het onderdeel ‘strategie’ van het 7S model wordt er ingezoomd op de doelstellingen. Er wordt gekeken welke doelen de onderneming heeft opgesteld. Daarnaast wordt er gekeken hoe het bedrijf dit wenst te bereiken. Nu zal je wellicht afvragen hoe je dit gestructureerd neerzet? Dit kan je natuurlijk doen op een aantal manieren.

Je kunt allereerst de huidige doelstellingen van het bedrijf opschrijven. Hierbij houd je in het achterhoofd rekening met wat de strategie van het bedrijf is. Vervolgens kan je omschrijven hoe het bedrijf deze doelen wilt bereiken. Daarbij kan je ook analyseren op welke manier het bedrijf omgaat met concurrentie.

De strategie vormt een belangrijk onderdeel in het strategisch marketingplan.

3. Shared values (sleutelwoorden)

In dit onderdeel van het 7s model bekijk je de bedrijfsopvatting. Dit kan ook de ‘DNA’ van het bedrijf worden genoemd. Is bijvoorbeeld iedereen op de hoogte van de bedrijfsvisie? Vervolgens kan je hier dieper op ingaan en onderzoeken of iedereen deze visie ook naleeft. Hierbij kan er bijvoorbeeld geanalyseerd worden wat de houding is van het bedrijf.

Belangrijk tijdens deze analyse is om te kijken of de organisatie daadwerkelijk geloofd in waar ze voor staan.

Om dit onderdeel nog meer kracht te geven in je marketingplan kan je twee elementen onderzoeken. Je kunt onderstaande elementen omschrijven om de shared values helder te krijgen:

 • Visie
 • Missie

Je kunt de huidige missie en visie van het bedrijf omschrijven. Hierin wordt er duidelijk gemaakt wat de identiteit en bestaansreden van het bedrijf is. In de visie wordt hier dieper op ingegaan door een globaal toekomstbeeld te schetsen.

Naast bovenstaande elementen kan je de kernwaarden en cultuur omschrijven. Komen bijvoorbeeld de waardes van de onderneming overeen met de werkelijkheid?

4. Staff (personeel)

Zoals de titel ‘staff/personeel’ al zegt, gaat het over het personeel. Wellicht is er een kracht binnen de organisatie door personeel met bepaalde kennisspecialiteiten. Voor een online marketing bureau is het natuurlijk handig als bijvoorbeeld onderstaande specialisten aanwezig zijn:

 • SEO specialist
 • SEA specialist
 • Data analyse specialist

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Het kan ook zo zijn dat er bepaalde specialiteiten ontbreken. Het kan natuurlijk nadelig zijn wanneer een online marketing bureau geen (online) campagnes kan realiseren door het ontbreken van bijv. een SEA specialist. Wellicht mist de organisatie dan een bepaald team.

Een ander voorbeeld is dat van een huiswerkbegeleidingsinsituut. Je kunt de vraag stellen; zijn er speciale vakmensen in dienst? In een later stadium kan je onderzoeken of je wellicht de nadruk kan leggen om dit ook naar buiten toe te communiceren. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer huiswerkinstituten veelal dezelfde proposities hanteren.

Je kunt door middel van bepaalde specialiteiten wellicht onderscheiden van de concurrentie (ook wel onder ‘skills’ benoemd). Het kan wellicht voor het bedrijf een voordeel zijn om het ook naar buiten brengen, dat jouw organisatie veel kennis heeft van bepaalde vakken. Dit kan eventueel ook een ‘skill’ zijn. Voor een marketingplan en communicatieplan kan deze informatie erg belangrijk zijn.

Een ander aspect (behalve kennis) waar naar gekeken kan worden is:

 • Proces betreffende aannemen van personeel (opleidingsniveau)
 • Beloningssysteem  van het personeel
 • Arbeidsomstandigheden
 • Functioneren van het personeel (afwezigheid, ziekte en flexibiliteit)

Kortom, je bekijkt welke krachten er binnen een team of organisatie aanwezig zijn en onderzoekt de gehanteerde processen (zoals hierboven genoemd).

5. Stijl

Hieronder wordt het onderdeel ‘stijl’ van het 7s model toegelicht. Met het kopje ‘stijl’ wordt de leidinggevende stijl van het management gekenmerkt. Dit onderdeel is erg belangrijk om te onderzoeken. De gehanteerde stijl kan namelijk invloed hebben op de prestatiekrachten binnen de organisatie. Dit kan effect hebben op het personeel.

Om dit in kaart te brengen kan je bijvoorbeeld onderstaande aspecten analyseren:

 • Op welke wijze gaan managers om met kritiek en discussies/conflicten?
 • Betrekken managers het personeel bij (belangrijke) beslissingen?
 • Geven de managers het personeel een blijk van waardering?
 • Is de stijl van het geven van leiding bottum-up of juist top-down?

Tot slot kan het management ook een relatiegerichte leiderschap uitstralen. Uiteindelijk moet het bestuur in staat zijn om de persoonlijkheid en de capaciteiten van het personeel op de juiste manier in te schatten.

Kortom, het analyseren van de managementstijl is van essentieel belang voor je interne analyse. Een slechte manier van werken vanuit het management kan in de toekomst eventuele problemen veroorzaken.

6. Skills (sleutelvaardigheden)

Dit is een belangrijk onderdeel van het 7S model. Hierin geef je weer wat de Unique Selling Point is van het bedrijf. Je kunt hierbij de vraag stellen: waar onderscheid de organisatie zich i.v.m. de concurrentie. Waarom moet een klant een product bij ons bedrijf kopen en niet bij de concurrent?

Dit is belangrijk om te weten. Je kunt hiermee kijken waar de kracht van de organisatie ligt. Wellicht kom je tijdens je onderzoek erachter dat het bedrijf zijn USP’s niet volledig naar buiten toe communiceert.

Een manager kan bijvoorbeeld aangeven dat zij een 24-uurs levering hanteren. Wanneer dit voor de rest nergens staat vermeld in hun communicatie uitingen, kan dit nadelig werken.  Voor het bedrijf kan dit een ‘misser’ zijn om de klant aan de finish over de streep te trekken.

Daarnaast kan je tijdens je in een latere (externe) analyse erachter komen dat het bedrijf eigenlijk niet onderscheidend is met hun genoemde USP’s. Wellicht hanteren concurrenten exact dezelfde Unique Selling Points.

Het is voor een onderneming belangrijk om onderscheidend te zijn en om dat vervolgens ook te blijven. Dit onderdeel kan je analyseren door deskresearch uit te voeren. Daarnaast kan je het management interviewen en hierbij bijvoorbeeld de volgende vragen stellen:

 • Wat heeft de onderneming te bieden wat de concurrent niet heeft?
 • Waarin onderscheid de onderneming zich i.v.m. de concurrentie?
 • Om welke reden zou een klant naar het bedrijf toe moeten komen?
 • Welk aspect maakt het bedrijf uniek in de markt?

Het correct invullen van dit 7S model onderdeel is van essentieel belang. Met deze informatie kan je later aan de slag. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn voor je strategisch marketingplan of communicatieplan.

7. Structuur

Bij dit onderdeel wordt er gekeken naar de inrichting van het bedrijf. Hoe ziet het bedrijf van binnen eruit qua structuur. Belangrijk is om hier de verantwoordelijkheden en hiërarchie van het bedrijf te schetsen.

Een eerste stap om de structuur in kaart te brengen kan  d.m.v. een organogram. Vanuit dit model kan je kijken naar de verantwoordelijkheden binnen een organisatie.

Daarnaast kan je in het 7S model de volgende elementen analyseren:

 • Verdeling van taken
 • Coördinatie
 • Wat voor structuur er heerst (bijv. een bureaucreatie)
 • Niveau van verantwoording

Om de structuur dieper te analyseren kan je kijken hoe de bevoegdheden van het bedrijf geregeld is. Is bijvoorbeeld het bedrijf meer gecentraliseerd, waardoor individuele personeelsleden weinig bevoegdheden hebben.

Vervolgens kan je kijken naar de samenwerking tussen verschillende afdeling. Hierbij kan je als voorbeeld de volgende vraag stellen: hoe werken de verschillende afdelingen met elkaar samen?

Wanneer je bovenstaande stappen volgt ben je al een heel eind om de structuur op de juiste manier in kaart te brengen.

Organogram maken 7s model
Voorbeeld van een organogram

Voorbeeld van het 7S model (template)

Een voorbeeld of template van het 7S model kan handig zijn. Hoe verwerk je de informatie op een logische manier? Welke informatie is relevant om te vermelden in een strategisch marketingplan? Op deze vragen krijg je antwoord als je een uitgewerkt 7S model voor je hebt.

Wanneer je een juist voorbeeld hebt, is het maken van een 7S model gemakkelijker. Met het uitgewerkte model dat Marketingscriptie.nl voor je in elkaar hebt gezet krijg je er een duidelijk beeld. Daarnaast kan je zien welke stappen er volgen na het invullen van het 7S model. Er moet namelijk een juiste overgang zijn naar het volgende marketingmodel dat je gebruikt voor jouw onderzoek of scriptie.

Je vindt hier een voorbeeld van een strategisch marketingplan inclusief een compleet uitgewerkt 7S model.

7S model maken voor je marketingplan of scriptie

Het 7S model is een veelgebruikt marketingmodel voor een scriptie en marketingplan. Dit model kan gebruikt worden in de interne analyse. Bij de onderzoekers van Marketingscriptie.nl is het een erg geliefd hulpmiddel. Door middel van deze analyse kunnen er namelijk (interne) knelpunten naar voren komen. Deze knelpunten kunnen in een later stadium dieper onderzocht worden tijdens je scriptie.

Daarnaast zullen er ook sterktes naar voren komen. Wellicht kan je een sterkte nog verder uitbreiden. Zwaktes kunnen daarentegen gedurende het onderzoek worden omgebogen of worden verdedigd aan de hand van een kans. Dit zijn uiteindelijk vragen die je tijdens het opstellen van je scriptie kan beantwoorden.

Het afstudeeronderzoek vormt een belangrijk onderdeel van je studie. Marketingscriptie.nl raad aan om het 7S model te verwerken in je scriptie. Dit geldt alleen wanneer je de interne omgeving van het bedrijf wil analyseren. Middels dit model heb je een makkelijkere structuur en houvast in je marketingplan.

 

Gegevens artikel:
Auteur: Iskander Nizam
Laatst aangepast: 15-11-2018

Veelgestelde vragen over dit model

Wat is het 7S model?

Het 7S model stelt je in staat om de interne omgeving van een bedrijf in kaart te brengen. Dit doe je aan de hand van 7 factoren die in deze blog beschreven staan.

Uit welke onderdelen bestaat het model?

Dit model bestaat uit de volgende 7 onderdelen: systemen, sleutelwoorden, strategie, staff, stijl, sleutelvaardigheden en structuur.

Voor welk deelgebied is dit model handig?

Dit model is handig om de interne omgeving in kaart te brengen. De uiteindelijke uitkomsten verwerk je in de SWOT-analyse.

Heb je een vraag? Stuur ons gerust een bericht.